Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RZECZNIKIEM? 

Najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

 

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

 

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.

 

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który,po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

 

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

 

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły

Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną

Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

 

Sposoby działania Rzecznika:

#Załatwianie indywidualnych skarg,

#Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,

#Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,

#Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną

 

Uprawnienia Rzecznika:

Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.

Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania.

Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron.

 

Rzecznik Praw Ucznia:

To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską

To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc

Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować

Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych

Zachowuje dyskrecję!

 

Rzecznik Praw Ucznia w SP29

Anna Kalisz-Walerowicz

 

 

 

Data dodania: 2022-03-08 06:26:19
Data edycji: 2022-03-08 06:38:44
Ilość wyświetleń: 376

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook